?srail Terörünü Lanetliyorum

15 Mayıs 2018 12:56

Ramazan ay?n?n merhamet, ma?firet iklimine girmi? bulunuyoruz.Bu ay? gere?i gibi ifa edip Ramazan Bayram?na ula?may? Rabbim nasip etsin.14 May?s tarihinde insanl?k ad?na, insan olma onuru ad?na çok ac? verici bir hadise ya?ad?k. Tarih boyunca i?galci ve müslümanlar? öldürmeyi kendine hak olarak gören ?srail’in,  55  Filistinliyi ?ehit etmesi, bunun yan?nda 2000 in üzerinde ki?iyi de yaralamas? dünyay? aya?a kald?rd?..?nsanl?k bu zulümden kurtulmal?d?r.…Her Ramazan ay?nda ve özellikle dini bayramlarda ?srail bunu hep yap?yor. ABD’nin de Kudüs’e Büyükelçilik  açma süreci de kayg? verici ortam?n do?mas?ndaki en büyük etken oldu.Bir tarafta aç?l?? töreni yaparlarken di?er taraftan da katliam yap?ld?. ?srail’in terörist uygulamalar?n? lanetliyorum, insanlar?n üzerine hava araçlar? ile ölüm kusan yakla??m?n? kabul etmiyorum Uluslar aras? tüm mekanizmalar  çal??t?r?larak Filistin’li karde?lerimizin yan?nda olmam?z gereken bir süreçten geçiyoruz.

18 May?s’ta Yenikap?’da yap?lacak olan organizasyon bu aç?dan çok önemli. Yenikap?’dan yükselecek ses dünyaya yay?lacakt?r.

Ramazan ay?nda çokça dua edelim. Dini inan??lar?ndan dolay? zulme u?rayan karde?lerimizi yaln?z b?rakmayal?m.Di?er taraftan Çin’in Müslüman karde?lerimize uygulad??? ve Ramazan ay?n?n gereklerini ya?amada bile yapt??? k?s?tlama ve i?kenceler kabul edilebilir de?il. Do?u Türkistanda, Arakan’da, dünyan?n neresinde olursa olsun mazlumun en az?ndan kalben ve yürekten yan?nda olmay? arzuluyoruz. Sosyal medyada payla??lan resimlerden sonra vah?etin boyutlar?n?n ne denli insanl?k d??? oldu?u daha da peki?ti. Dua ediyoruz ?imdilik. Rabbim inanc?, rengi, milleti ne  olursa olsun eziyet çeken , ma?dur olan herkesi bu Ramazan ay?n?n merhamet iklimi içerisinde kurtulu?a ula?t?rs?n.

Bir di?er konu da iftar  sofralar?m?z? fakir sofralar? ile payla?mak gerekiyor bu ayda. ?sraf? bile a?an ve adeta 1001 çe?it yiyece?in oldu?u sofralar?n foto?raflar?n?n bu ayda payla??lmas? da kul hakk?na giriyor. ?ftarda yiyece?ini temin etmede s?k?nt? ya?ayanlar?n gözüne sokarcas?na bu egoizm dürtülerini en az?ndan bu ayda b?rakmak laz?m. Ne olur bir fakiri sevindirsek, bir yetimin ba??n? ok?asak, onlara kol kanat gersek? Yard?mla?ma ve dayan??ma bu ayda özellikle laz?m de?il mi? Yerel yönetimlerimizden baz?lar?n?n fakir fukaray? rencide etmeden aya??na iftarl???n? götürdü?ünü biliyorum. Veren el alan elden üstündür elbette. Allah dü?ürmesin. Ama dü?ene de yard?mc? olmak bizim boynumuzun borcu. Di?er yandan “Zekat” dinimizin mali ?artlar?ndan bir tanesi. Herkes öncelik s?ras?na göre bunu ifa ederse fakir karde?lerimize kol kanat germi? oluruz ve dini vecibemizi en iyi ?ekilde yerine getirmi? oluruz.

Ramazan ay?n?n vesilesi ile   ”Sosyal Belediyecilik” kavram?n?n önemini kavrayamam?? belediye ba?kanlar?na tekraren net bir dille  ifade  ediyorum ki “ Geceleyin aç yatan bir yetimin vebali sizin boynunuzdad?r.Bunun hesab?n? iki dünyada veremezsiniz.?ki yakan?z da bir araya gelmez.” Gere?ince davran?p hassasiyetle vicdan?n?n sesine göre ?ehr-i Emin olanlardan da Allah raz? olsun.

K?z?lay ve di?er kurumlar?m?zca Ramazan ay?nda ba?lat?lacak olan yard?m kampanyalar? çok önemli. Özellikle Filistin ve di?er co?rafyalardaki karde?lerimize kol kanat germemiz, onlarla payla?mam?z gereken bir ay bu ay. Ramazan ay?n?n merhamet iklimi içinde ailenizle birlikte en güzel günlerin sizin olmas?n? temenni ederek sayg?lar sunuyorum.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle