Özçelik Ya?am Sava??n? Kaybetti Özçelik Ya?am Sava??n? Kaybetti
Alt?nova’da Kaza: 4 Yaral? Alt?nova’da Kaza: 4 Yaral?
Kaçar Sahalar? ?nceledi Kaçar Sahalar? ?nceledi
“Geyikdere’de Parkesiz Yol Kalmayacak” “Geyikdere’de Parkesiz Yol Kalmayacak”
Defterdarl?k Uyard?: Son Ba?vuru Tarihi 31 Aral?k
Defterdarl?k Uyard?: Son Ba?vuru Tarihi 31 Aral?k
Yalova Defterdar? Mustafa Karadeniz baz? alacaklar?n yeniden yap?land?r?lmas?na yönelik gerçekle?en düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Aral?k 2020 tarihine kadar Yalova Defterdarl???’na ba?vurmalar? gerekti?ini duyurdu.
Yalova’da Yabanc?lara 1008 Konut Sat?ld?
Yalova’da Yabanc?lara 1008 Konut Sat?ld?
Türkiye ?statistik Kurumu Verilerine göre Yalova’da 2020 y?l?n?n ilk 10 ay?nda yabanc?lara toplamda 1008 konut sat??? gerçekle?tirildi.
Yalova’da Pkk Operasyonu
Yalova’da Pkk Operasyonu
PKK/KCK'n?n sözde zindan yap?lanmas?na yönelik yap?lan operasyon kapsam?nda Yalova’dan da 3 ki?i gözalt?na al?nd?.
Toplant?lara K?s?tlama Geldi
Toplant?lara K?s?tlama Geldi
Yalova ?l H?fz?ss?hha Kurulu ald??? 2 kararla geni? kat?l?ml? toplant?lar? ve konaklama tesislerinin yemek verme ve paket servislerinde de k?s?tlamalara gitti?ini duyurdu.
Esenköy’de Su Sporlar? Geli?tirilecek
Esenköy’de Su Sporlar? Geli?tirilecek
Esenköy Belediye Ba?kan? Mehmet Temel’in talimat? ile Esenköy Su Alt? Spor Kulübü’nün kurulmas? çal??malar?na ba?land?.
Bütün, Gelecek Partisi Merkez ?lçe Ba?kan? Seçildi
Bütün, Gelecek Partisi Merkez ?lçe Ba?kan? Seçildi
Gelecek Partisi Yalova Merkez ?lçe Kongresi’ni yapt?. Tek liste ile ba?kanl??a aday olan Cengiz Bütün delegelerinin tamam?n?n oyunu alarak ba?kan seçildi.
Yalova Polisindenn Uyu?turucuya Darbe
Yalova Polisindenn Uyu?turucuya Darbe
Yalova Emniyet Müdürlü?ü ekipleri il merkezi ve ilçelerde sürdürülen ba?ar?l? çal??malarla uyu?turucu sat??? ve kullan?m?na kelimenin tam anlam?yla göz açt?rm?yor.
Yakab’a 2021 Y?l?nda 14.5 Milyon TL Bütçe
Yakab’a 2021 Y?l?nda 14.5 Milyon TL Bütçe
Yalova ?li Yerel Yönetimleri Kat? At?k Tesisleri Yapma ve ??letme Birli?i (YAKAB) ola?an meclis toplant?s?n? gerçekle?tirdi. Toplant?da YAKAB’?n 2021 y?l? bütçesi de netle?ti.
Minik Eylül’ün Hayata Tutunmas? ?çin Yard?ma ?htiyac? Var
Minik Eylül’ün Hayata Tutunmas? ?çin Yard?ma ?htiyac? Var
Tip1 SMA hastas? olarak do?an Eylül Öztürk’ün hayata tutunabilmesi için devlet taraf?ndan kar??lanmayan ve çok pahal? olan Zolgensma adl? ilaca ihtiyac? var.