Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Il Genel Meclisi Yoğun Bir Gündemle Toplanacak

İl Genel Meclisi Ocak ayı Olağan Toplantısı 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 15:30'da gerçekleşecek ilk birleşimle başlayacak.

Haber Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:33
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.1970 02:00
Kaynak: Haber Merkezi
yalovamiz.com
Il Genel Meclisi Yoğun Bir Gündemle Toplanacak

Gündemde İl Özel İdaresinin 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini denetleyecek olan denetim komisyonu da oluşturulacak.
İl Genel Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını 02 Ocak 2020 Perşembe günü gerçekleştirecek. Bu kapsamda Ocak ayı gündemi de belirlendi. 5 birleşimle gündemde yer alan konuları görüşecek olan İl Genel Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısının dündeminde ise şu maddeler yer alıyor.

      Birinci birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında, meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu’nun oluşturulması, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere, aynı Kanun maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu emrinde uzman personel görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele, 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusunun görüşülmesi, KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il envanter çalışmalarına esas olmak üzere; Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31/12/2019 tarihi itibariyle köy yolu, içme suyu, atık su ve tarımsal altyapı sektörlerinde gerçekleştirilen projeler ile köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi kararının alınarak Bakanlığa gönderilmesi konusunun görüşülmesi,

İkinci birleşim:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, (1)- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmeler, (2)- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışında kullanan turizm belgeli tesisler, (3)- Turizm belgeli olup ta Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri dışında faaliyet yürüten ve jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikerine ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, mükteseplerine binaen mevcut kadrolardan 5 inci Dereceli Mimar Kadrosunun 3. Derece, 9 uncu Dereceli Mimar Kadrosunun 1. Derece, 4 üncü Dereceli Tekniker Kadrosunun 1. Derece ve 4 üncü Dereceli Teknisyen Kadrosunun 3. Derece olarak Derece değişikliği yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, İlimiz köyleri ve kırsalında sayıları artmakta olan başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Üçüncü birleşim:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin, 2020 yılına göre göncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan ve iş makinelerini çalışma bölgelerine sevk eden Mercedes 3351 6x4 çekici arkasına montajlı bir adet iki dingilli havuz tipi taşıyıcı Sal’ın (Lowbed) onarılmayacak durumda olması ve ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle, iş makinelerini işyerlerine nakli için ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 3 dingilli platform tipi taşıyıcı Sal’ın (Lowbed) DMO’dan satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

İl Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak üzere genişletilmesi mümkün olan yolların genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Beşinci birleşim:

Bilindiği üzere Yalova’mız, 5 Haziran 1995 tarih ve 550 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin, 6 Haziran 1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile il statüsüne kavuşmuştur. Yalova’mızın il oluşunun 25. Yıldönümünü vesilesiyle; geçen 25 yıllık süreçte yapılan kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, meydana gelen önemli onayların etkilerinin incelenmesi, yanısıra geleceğe dönük temel stratejilerimizin gözden geçirilmesi ve ortak bir gelişme vizyonunun ilimizdeki temel aktörlerin katılım ve işbirliğiyle ortaya konması amacıyla 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde “Yalova+25” adıyla bir toplantı düzenlenmesi konusunun görüşülmesi, Yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla, kat artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, Dilek ve temenniler, Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

 

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.