Sürdürülebilir Ö?renme Atölyesine Büyük ?lgi

Sürdürülebilir Ö?renme Atölyesine Büyük ?lgi

Yalova Milli E?itim Müdürlü?ü ö?retmenlerin geli?imini sa?lamak amac? ile, “Etkili Ö?retmen Etkili E?itim” slogan? ile 6 farkl? alanda Sürdürülebilir Ö?renme Atölyeleri e?itimleri düzenliyor. E?itimlere ö?retmenler ise büyük ilgi gösteriyor.

Yalova Milli E?itim Müdürlü?ü Uygulama Oteli’nde ö?retmenlere yönelik Sürdürülebilir Ö?renme Atölyeleri e?itimi veriyor. ?l merkezi ve ilçelerdeki okullardan çok say?da ö?retmenin kat?ld??? e?itimlerde ö?retmenlerin daha etkili e?itim verme becerisini kazanmas? hedefleniyor. Düzenlenen e?itimlerde kendi alanlar?nda uzmanla?m?? isimler ö?retmenlerle bir araya geliyor. 6 ana dalda gerçekle?en e?itimler kapsam?nda Prof. Dr. Tan?l K?l?nç; Yöneticili?e yeni atanm?? okul/kurum müdür ve müdür yard?mc?lar?na yönelik olarak yöneticilik becerilerinin geli?tirilmesi maç?yla, “Durumsal Yönetim Becerilerinin Geli?tirilmesi” konulu bir seminer verdi.

Doç. Dr. Derya Gö?ebakan Y?ld?z ise, “Çat??ma Çözümü ve Akran Arabuluculu?u” konulu e?itimde ö?retmenlerle bir araya geldi. E?itim oryantasyon, alg?lama, duyguyu yönetme, ileti?im, yarat?c? dü?ünme ve ele?tirel dü?ünme ba?l?klar?ndan olu?tu.
Uygulama Oteli’nde gerçekle?en bir di?er e?itim ise, “De?i?im için Oyun Pedagojisi ve Drama” ba?l??? alt?nda gerçekle?tirildi. E?itime Doç. Dr. ?lke Evin Gencel kat?larak ö?retmenlere, Alg? ve Empati, Oyunun Kuramsal Boyutu, Oyunun Özelikleri, Oyun Yolu ile Ö?renme, Bedensel Devinim Yoluyla ?fade, Oyunla Sosyal Sorunlar?n Çözümü, Oyun Ritüelleri, Oyunu Yap?land?rma konular?nda bilgiler verdi.
E?itimler kapsam?nda soru haz?rlama teknikleri hakk?nda da bilgi alan ö?retmenlerle bulu?an Doç. Dr. ?smail Karakaya ise Ortaokul ö?retmenlerine yönelik olarak; s?navlarda haz?rlanan sorular?n kalitesini artt?rmak, ölçme ve de?erlendirme uygulamalar?n?n daha etkin olmas?na katk? sa?lamak amac?yla sunumlar gerçekle?tirdi.  2 a?amal? olarak gerçekle?tirilen bu e?itimin 2. Aya??nda ise Doç. Dr. Ömer Kutlu ö?retmenlerle bulu?tu.

Ö?retmenler Tübitak’a nas?l proje haz?rlanaca??n? ise Doç. Dr. ?ehnaz Baltac? Göktalay’dan ö?rendiler. E?itim kapsam?nda 4006 Bilim Fuarlar? ve ö?rencilerin bireysel olarak kat?ld?klar? ara?t?rma yar??malar?na nas?l proje haz?rlanaca?? konusunda bilgiler verildi.

Okul öncesi ve ilkokul ö?retmenlerine yönelik Masal Anlat?c?l??? e?itimini ise Uzman Ba?can Törayd?n gerçekle?tirdi. Türkiye’nin ilk masal anlat?c?s? olarak bilinen Töreayd?n ö?rencilere masal anlatman?n inceliklerini aktard?.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle