Meclisler Bugün Toplanıyor

Meclisler Bugün Toplanıyor

Yalova Belediye Meclisi ve Yalova İl Genel Meclisi Şubat ayı olağan toplantılarına bugün yapılacak ilk oturumlarla başlayacak. Her iki meclisin gündeminde de önemli maddeler yer alıyor.

Yalova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gündemi belli oldu. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Yalova Belediye Meclisi şu maddeleri görüşecek; Açılış, yoklama, bir önceki Meclis Toplantısı’na ait kararların okunması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi. Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan memur personele ödenecek olan fazla çalışma ücretinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi. Belediyemiz yaş sebze ve meyve halinde faaliyet gösteren iş yerlerinden alınacak 2019 yılı teminat miktarının belirlenmesi ile ilgili Hal Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. Mülkiyeti Belediyemize ait Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu girişindeki zemin kat 1 no’lu bağımsız 75,75 m2’lik bölümü (Kafeterya) ve bodrum katta bulunan 30 m2’lik eklentisi ile birlikte toplam 105,75 m2 lik bölümün 5 yıllık kira süresi dolduğundan yine aynı amaç ve faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden ihale edilerek üç yıldan fazla süre ile kiralanması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi. Yalova İli Merkez Süleymanbey Mahallesi, Cengiz Koçal Caddesi İDO İskelesi girişinde bulunan 1,3,4 ve 5 nolu büfe’nin 5 yıllık kira süresi 16.01.2019 tarihinde sona ermiş olup, 2 nolu büfe’nin de 5 yıllık kira süresinin 10.03.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 5 (Beş) adet büfe’nin yine aynı amaç ve faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden ayrı ayrı ihale edilerek üç yıldan fazla süre ile kiralanması konusunun İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi. Belediyemiz işçi personele ait ihbar ve kıdem tazminatları ile tüm hak ve alacaklarının ödenmesi hususunda İller Bankasına borçlanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. YASKİ 1008 kWp DC/93,6 kW AC Şebeke Bağlantılı GES için kredi kullanımı ile ilgili gerekli işlemler yapılarak İLBANK AŞ’ye gönderilen kredi evraklarının 2019 yılı için yeniden güncellenmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. Yalova S.S 1 Nolu Taksiciler Kooperatifinin Paşakent Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına istinaden Paşakent Mahallesine taksi durağı konulması talebinin görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. Kiptaş Konutlarında bulunan Devlet Hastanesi minibüs hattının, İsmetpaşa Mahallesi Akan Sokakta bulunan rehabilitasyon merkezine kadar uzatılması ile ilgili Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. Süleymanbey Mahallesi 4 ada 12,13,14 nolu parsellerin kamulaştırılması ile ilgili Trafik Düzenleme Komisyonu Raporunun görüşülmesi. İsim Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. Dilek ve Temenniler.Kapanış

İl Genel Meclisi start veriyor

İl Genel Meclisi bugün saat 15:30’da yapılacak ilk bileşimle Şubat ayı toplantısına başlayacak. Toplantının gündem maddeleri ise şöyle

Birinci birleşim:

Yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması talep edilen içme sularının herhangi bir ünitesinin yapılacak küçük çaplı bakım ve onarım işleri için bir yıl boyunca değişik zamanlarda meclis ve encümen kararı alınmaksızın İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca tespit edilen limit yardımı üst sınırının İl Genel Meclisisnce belirlenmesi konusunun görüşülmesi,

İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

İkinci birleşim:

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 07.03.2013 tarih ve 1161 sayılı yazılarında belirtilen; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları sebebiyle kurum hizmetlerinde kullanılmaları ekonomik olmayan 7 adet Motosiklet, 1 adet Greyder ve 1 adet Ekskavatörün, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. ve 13. maddeleri gereğince satışının yapılması konusunun görüşülmesi,

İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Üçüncü birleşim:

İl Genel Meclisince kabul edilerek yürülüğe konulan; Yalova İli sınırları içerisindeki yer altı suları ile Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suların işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak kiraya verilmesi ile ilgili "Yalova İli İçme  Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" ile “Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nde var olan yazım hatası veya eksikliklerin değişen mevzuat ve gelişen şartlara uygun şekilde revize edilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi gereğince onaylanması ve 3011 sayılı Kanunun 2. maddesine göre mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe konulması onaylanması konusunun görüşülmesi,

İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

Beşinci birleşim:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının yapılarak, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. Dilek ve temenniler. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle