bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort escort istanbul yeni escort escort bayan ataşehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort

İl Genel Meclisi Gündemi Belli Oldu

İl Genel Meclisi Gündemi Belli Oldu

İl Genel Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı 02 ralık 2019 azartesi günü gerçekleştirilecek. 5 bileşimde toplanacak meclis önemli maddeler görüşülecek.

Yalova İl Genel Meclisi önemli gündem maddeleri ile toplanacak. 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 15:30'da Hasan Soygüzel başkanlığında gerçekleşecek toplantının gündeminde şu maddeler yer alıyor; 

Birinci birleşim:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,
 3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi,
 4. İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) Avukat, 1 (bir) Çevre Mühendisi, 1 (bir) İnşaat Mühendisi, 1 (bir) Maden Mühendisi, 2 (iki) İnşaat Teknikeri ve 1 (bir) Harita Teknikerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi,
 5. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. maddeleri gereğince, ihtiyaca binaen İl Özel İdaresinde 1 (bir) adet 1. Dereceli, 1 (bir) adet 3. Dereceli, 1 (bir) adet 4. Dereceli ve 2 (iki) adet 8. Dereceli olmak üzere toplam 5 (beş) adet Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca mükteseplerine binaen mevcut kadrolardan 5. Dereceli Mimar Kadrosunun 3. Derece, 9. Dereceli Mimar Kadrosunun 1. Derece, 4. Dereceli Tekniker Kadrosunun 1. Derece ve 4. Dereceli Teknisyen Kadrosunun 3. Derece olarak Derece değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi,

İkinci birleşim:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,
 3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 4. İlimiz köyleri ve kırsalında sayıları artmakta olan başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Üçüncü birleşim:

 1. İdarenin iş yükü ve personelin görev mahalline intikaline yönelik durumlar da göz önünde bulundurularak, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan personel servis araçlarından 2 (iki) adet Otobüs ile 1 (bir) adet 8 kişilik Minibüsün, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Spor Kulüplerine ve diğer Kurumlara il dışına yapılacak tahsislerde uyulacak şartlar ve kriterlerin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip olan Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 4. Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemek ve azaltmak için gerekli çalışmaların yapılması ve Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

 1. İl Genel Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 202 sayılı kararı ile 2020 yılında yapımı planlanan İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut şehitlik ve tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinden yeterli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,
 2. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan grup yollarının dar olan kısımlarının genişliklerinin imkanlar dahilinde en az 7 metreye çıkartılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde trapez kanalları yapılması, yolların etrafındaki otların ve çalılıkların temizlenmesi ve tehlike anında grup yollarında araçların trapez kanala rahat girip çıkabilecek şekilde düzeltilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. Yapı stokunun 5-6 kot olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla imar düzenlenmesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 4. OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Beşinci birleşim:

 1. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2019 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi,
 2. Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 4. Öneriler, dilek ve temenniler,
 5. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

 

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle