Depremzedelere Kad?nlardan ?efkat Eli Uzand?

Depremzedelere Kad?nlardan ?efkat Eli Uzand?

Yalova Kent Konseyi Kad?n Meclisi ?zmir’de ya?anan depremde ma?dur olan depremzedelere yard?m eli uzatt?. Haz?rlanan yard?m kolileri ?zmir’e gönderildi.

Depremin ac?lar?n? ya?am?? olan Yalova ?zmirli depremzedelere yard?m eli uzatt?. Bu kapsamda harekete geçen Yalova Kent Konseyi Kad?n Meclisi Ba?kan? Nurten An?l ve yönetim kurulu üyeleri yard?m paketleri haz?rlayarak kargo ile ?zmir’e gönderdi. Çocuklar?n da unutulmad??? yard?m paketlerinde k?rtasiye malzemelerinden giyecek ve hijyen malzemelerine kadar bir çok ürünün de yer ald???n? vurgulayan An?l, “1999 Marmara Depremi’ni ya?ayan Yaloval?lar olarak depremzedelerin nelere ihtiyaç duydu?unu ve nas?l bir durum içerisinde olduklar?n? en iyi biz anlayabiliriz. En büyük zorlu?u ya?ayan çocuklar ve kad?nlar Onlar?n yanlar?nda oldu?umuzu hissettirmek istedik paketlerin içerisine onlar için haz?r oldu?umuzu istedikleri zaman bize ula?abileceklerimizi belirtti?imiz birer mektupta koyduk.  Depremin ilk günlerinde dolayl? yollardan desteklerimizi yapm??t?k zaten,  ama biz kad?nlar olarak en elzem olanlar? bir araya getirip en çok ihtiyac? olan ki?ilere ula?mas? için gönderdik.  Allah bir daha böyle ac?lar ya?atmas?n can kayb?n?n ya?and??? depremlerin do?al afetlerin sonuncusu olur dile?ini belirtiyoruz.  Ne yaz?k ki depremler dünyan?n varl???n? sürdürebilmesi için, dünyan?n ya?amas? için gerekli do?al afetler.   Do?al afetlerle ya?amay? ö?renmeliyiz. Bunun içinde ya?ad???m?z binalar?n standartlara uygun olmas? gerekli tetkiklerin do?ru yap?lmas? gerekti?ini belirtmek isterim.  ?çinde ya?anan baz? binalar var ki hiçbir canl?n?n ya?amamas? gerekti?i kanaatinde oldu?umuz binalar bu binalar?n bir an önce y?k?lmas? Kentsel Dönü?üm’ün bir an önce yap?lmas? gerekir.  Kentsel dönü?üm parça parça de?il bir bütün olarak yap?lmal? ki hayat kalitesi yüksek ya?am alanlar?ndan olu?mal?. Dünyada büyük depremler 500 y?lda bir 250 y?lda bir 100 y?lda bir olmak üzere gerçekle?mekte ülkemizde de bu üç depremlerin süresinin de art?k sonuna geldi?ini bu depremlerinde her an için olabilecek zaman aral???nda oldu?unu bilmeliyiz.  Hasarl? ve eski binalar?n bir an önce bo?alt?lmas? gerekti?ini uzmanlar her zaman belirtiyorlar” dedi.

Bu kapsamda belediyelere de ça?r?da bulunan Yalova Kad?n Meclisi Ba?kan? Nurten An?l, “Belediyelerden ba?larsak her belediyede bir jeoloji uzman?n?n olmas? gerekti?i konusuna da de?inmek isterim.  Yalova kent konseyi güzel bir deprem çal??ma grubu kurdu bu grupta çok donan?ml? Üyeler var çok emek verip çok güzel bir rapor haz?rlad?lar bu raporun bütün belediyeler ve gerekli merciler taraf?ndan dikkate al?nmas? gerekti?ini vurgulamak isterim. Canla ba?la çal??an enkazda görev alan herkese, sa?l?k çal??anlar?na çok çok te?ekkür ederiz emekleri çok fazla. Hayat?n? kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara da sab?rlar diliyorum.  Allah bir daha böyle ac?lar ya?atmas?n” diye konu?tu.

 

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle